Georgia by Georgians are mega religious - the old and the young, everyone
Georgians are mega religious - the old and the young, everyone
}