Chernobyl by Duga-2 (aka Chernobyl-2) - Soviet transatlantic missile detection grid
Duga-2 (aka Chernobyl-2) - Soviet transatlantic missile detection grid
}